Information från VH asssitans om GDPR och hur vi hanterar dina personuppgifter

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss.

Den 25 maj 2018 började GDPR (General Data Protection Regulation) och dataskyddsförordningen att gälla i Sverige och resten av EU. För att du ska känna dig trygg med hur vi på VH assistans AB (VH assistans) behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

VH assistans behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig. Som anställd eller kund hos oss på VH assistans behandlas personuppgifter om dig som är nödvändiga och relevanta för att VH assistans ska kunna sköta personaladministrationen inom anställningsförhållandet och kundadministration utifrån vårt avtal.

VH assistans är den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med den personuppgiftsansvarige genom att vända dig till din regionchef eller personuppgifter@vhassistans.se.

Dina personuppgifter registreras i VH assistans IT-system vars drift sköts av en extern part som VH assistans har ett avtal med. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att VH assistans ska kunna fullgöra sina avtalsenliga förpliktelser mot dig som anställd eller kund, samt för att VH assistans ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt arbetsrätten, Försäkringskassans riktlinjer, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken och skattelagstiftningen; detta utgör också VH assistans lagliga grunder för personuppgiftsbehandlingen. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan VH assistans inte fullgöra anställningsavtalet eller kundavtalet. 

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig som anställd
namn, adress, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, ackumulerad inkomst, innehållen preliminärskatt, uppgifter om bankkonto, anställningstid, anställningsform, löneuppgifter, semester, kompensationsledighet, rapporterad arbetstid, övertid, frånvaro, frånvaroorsak och kompetensreferenser. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig som kund
namn, adress, e-post, personnummer, folkbokföringsuppgifter, uppdragsrelaterad dokumentation och social dokumentation. Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas hos externa parter som kan ha i uppdrag att sköta och administrera tidsrapportering, schemaläggning, företagskort, friskvårdsbidrag, bensinkort, nyhetsbrev, kommunikation, avtal och medarbetarundersökningar.


Lagringstiden
Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet, kundavtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. När anställningsförhållandet eller kundavtalet upphör kommer de uppgifter som inte är relevanta att behålla också att raderas. 

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till personuppgifter@vhassistans.se.

Skulle du uppleva att VH assistans inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att du som anställd eller kund kan känna dig trygg hos oss på VH assistans.