Del 1: Svar på SVTs påståenden

SVT:s påståenden och frågor är markerade i fet stil:

SVT har träffat två familjer som är medborgare i ett utomeuropeiskt land som berättar följande för oss. Båda familjer berättar att de innan de fick anställning hos dig på papper och därmed arbetstillstånd fick visa upp sitt barn på bild och film /i person för att du skulle bedöma barnets funktionsnedsättning och ”hjälpa de bli assistenter till sitt eget barn”.
Jag har jobbat med rättighetsfrågor sedan 1992. Varje vecka kontaktar åtskilliga personer mig via SMS, Facebook, mejl, telefonsamtal och vid personliga möten. I varje enskilt ärende gör jag en bedömning om jag anser att personen kan få rätt till personlig assistans, dvs: Jag säger ja eller nej till vilka uppdrag jag åtar mig som ombud. 

Att en person som kommer till Sverige har rätt till socialförsäkringsförmåner såsom bostadstillägg, sjukförsäkring, personlig assistans, barnbidrag, försörjningsstöd osv. är ett politiskt beslut fattat av Riksdagen.  Det finns inte något assistansbolag i Sverige som kan tjäna en enda krona om inte följande villkor är uppfyllda:
1. Personen måste ha ett samordningsnummer, för att få det måste man ha ett giltigt tillstånd hos Migrationsverket. Detta är inget ett bolag kan påverka.

2. Myndigheten måste alltså ha fattat ett gynnande beslut, detta är inget ett bolag kan påverka.

3. Det måste finnas fullmakt, tidrapporter och anställningsavtal tecknade.

4. Fackförbundet Kommunal godkänner varje anställningserbjudande och intygar att varje arbetsgivare följer villkor som avser försäkringar, lönenivåer osv. Kommunal har godkänt de anställningserbjudanden som VH assistans lämnat.

 


Båda familjerna berättar att syftet med anställningen var att deras barn skulle söka assistansersättning hos Försäkringskassan och sedan bli kund i bolaget.
Det är vårdnadshavaren som beslutar om att ansöka om personlig assistans.

Det är vårdnadshavaren som beslutar vem som skall anställas.

Det är vårdnadshavaren som beslutar vilket assistansbolag eller vilken kommunal utförare de skall anlita.

Jag fattar enbart beslut om mitt eget barn, ingen annans.


Ena paret beviljades arbetstillstånd hos Migrationsverket då de skulle bli assistenter till en 6-årig pojke i Stockholm, enligt en annons från VH assistans. Föräldrarna började genom VH assistans direkt arbeta som assistenter åt sitt barn när de kom till Sverige. Men när deras barn sedan fick avslag från Försäkringskassan, fick dessa föräldrar ingen anställning hos någon annan kund i bolaget. Familjen har under sina år i Sverige ingen registrerad inkomst.
Vi känner inte igen det SvT beskriver och ber er därför att utveckla påståendet. Vilket annons-id är det ni avser för denna annons? Alla våra tjänster utannonserar vi på webben, om personerna i fråga varit intresserade av andra anställningar har de varit välkomna att söka dessa.

Det är alltid den assistansberättigade som bestämmer vem som skall jobba hos den, enligt gällande lagstiftning.  Om de inte erbjudits någon tjänst hos någon annan assistansberättigad har vi alltså inte haft möjlighet att erbjuda dem annan anställning.


I den andra familjen beviljades assistansersättning för deras barn, innan dess arbetade båda föräldrarna som assistenter i omgångar hos VH assistans och även för sitt eget barn. När det gäller denna familj har vi fått se underlag på avgifter på tusentals kronor per månad som har dragits från assistenternas lön, som de anser är oskäliga och som rör körkortsavgifter och som rör juridisk hjälp.

Den här familjen kommer till kontoret på Östermalmsgatan i Stockholm och ber om hjälp för ett barn de bär i sina armar, som är svårt undernärt, har svåra epileptiska kramper och med en svår CP-skada. Jag hjälper familjen omedelbart att få kontakt med sjukvården. Detta sker via en barnavårdscentral i Stockholm. Läkaren gör bedömningen på plats att situationen är så pass akut att man ringer in en remiss eftersom barnet behöver omgående hjälp med EP-medicin och näringsdrycker innan en operation kan utföras för att sätta in sond.

Den anställde har nu ett barn med beslut både från kommun och Försäkringskassa.

Vårdnadshavarna har nyttjat juridiska tjänster i över 17 ärenden, och det har vårdnadshavarna betalat noll kronor för. Det är alltså 17 ärenden som drivits för barnets rättigheter i Sverige.

Så sent som i juli 2019 har vårdnadshavare skickat en uppdragsbekräftelse gällande att de behöver hjälp med komplettering och biträde att svara Migrationsverket på en handling.  För detta har Assistansjuristerna debiterat ett fast arvode som godkänts av vårdnadshavaren innan arbetet påbörjats, detta är den juridiska kostnaden och har ingen koppling till något barn med funktionshinders hjälpbehov.

Min bestämda uppfattning är att efter att vi anmäler till Försäkringskassan att vårdnadshavaren har lämnat oriktiga uppgifter med uppsåt, då det kommit till arbetsgivarens kännedom att assistenten skrivit upp tid för hans barn samtidigt som barnet vistats utomlands och föräldern i Sverige, så börjar denna rekyl. Under två års tid, sedan 2017, har den anställde inte haft några som helst synpunkter på sitt arbete och sin anställning, men efter detta börjar man hitta på uppgifter om att jag varit ensam och klarat mig utan assistans, att jag överdrivit mitt hjälpbehov, att det inte varit två assistenter på plats trots att det finns bildbevis där personen själv är med. Att jag inte använder hjälpmedel trots att jag gör det flera gånger per dag för att kunna förflytta mig osv.

Samma dag som vi får kännedom om den medvetet felaktiga tidsrapporteringen skickas det en skriftlig avvikelse till Försäkringskassans tjänsteman Linus Nordenskär, i enlighet med VH assistans rutiner.  Vi vet exakta datum för när barnet lämnat landet och när det kom hem, det är helt ostridigt, föräldrarna har även medgivit att så är fallet.

Trots det riktar Försäkringskassan inget återkrav till föräldrarna, trots att de har kännedom om att de felaktigt mottagit assistansersättning direkt till sitt eget bankkonto, observera inte till VH assistans konto.

De menar också att de ständigt ”hotades med att deras arbetstillstånd skulle rivas upp” och vi kan även se i dokumentation att VH assistans meddelar Migrationsverket att de inte längre jobbar kvar i bolaget.
Att vi har meddelat till Migrationsverket att personer inte jobbar kvar i företaget är en skyldighet bolaget har precis som alla andra företag i Sverige, oavsett bransch. Ska VH assistans ifrågasättas i SvT för att vi gör det som åligger oss? Personen ifråga har fått avslag på sitt arbetstillstånd för att den enskilde själv betalat in sin avgift till Migrationsverket för sent.

 

Utöver de två familjer som framträder i inslagen på SVT – har vi även hittat minst två ytterligare fall de senaste åren där personer sökt eller beviljats assistans efter att en anhörig först fått arbetstillstånd via VH-koncernen.
Vad skulle vara anmärkningsvärt med det? Denna lagliga möjlighet har funnits sedan 1994, oavsett om man är svensk eller icke svensk. Detta är antaget av Sveriges riksdag och inget påfund av VH assistans.

Om arbetsgivaren skulle neka en anhöriganställning enbart på den grunden att man är anhörig skulle det vara ett brott mot Sveriges diskrimineringslag.


Hur kan ni som assistansbolag utnyttja systemet med arbetstillstånd för att få hit nya kunder till ert bolag?  Att sätta ut en annons gällande ett barn som inte befinner sig i landet och som saknar anknytning till Sverige, är inte det just den typen av skenanställning som myndigheterna anklagar er för?
Självklart har vi inte utfört någon skenanställning.  

Inte någonstans i lagstiftningen kan man läsa att man måste ha en anknytning till Sverige för att söka arbetstillstånd eller personlig assistans. Är det en tolkning av lagstiftningen som SVT:s journalister gör?


De ärenden där Migrationsverket nekat tillstånd avser sökande till tjänster hos personer bosatta i Sverige, och där inte någon av sökanden varit anhörig till brukaren.

 

Varför har ni dragit av tusentals kronor i månaden från assistenter som inte har körkort?
Dessa tusentals kronor varje månad kanske ska preciseras i omfattning för att inte ge sken av att det handlar om stora summor under lång tid?

VH assistans har möjliggjort för enskilda assistenter att kunna ta körkort och dela upp kostnaden för körskolan. Det är en anställningsförmån som har gjorts genom ett bruttolöneavdrag och är självklart i överenskommelse med assistenten.

Vi jobbar även med kvalitetssäkring för att kunna bedöma personers körförmåga och därför har enskilda fått genomgå testlektioner på körskola.

VH assistans har alltså hjälpt assistenter i de fall där körkort har varit nödvändigt i tjänsten, vilket är olika från brukare till brukare.

 

Vi har även pratat med runt 20 före detta anställda inom VH-koncernen som alla vittnar om en rad missförhållanden som också förekommer i myndigheternas utredningar.
VH assistans har i genomsnitt cirka 800 personer anställda under ett verksamhetsår och har så haft  de senaste tio åren. Ett 20-tal missnöjda personer under en tidsrymd av hur många verksamhetsår(?), handlar alltså om möjligen någon procent av antalet anställda. Inte så anmärkningsvärt kan tyckas, och det gör att vi osökt ställer frågan: Görs samma granskning av andra assistansbolag som påstås ha någon procent missnöjda assistenter? Eller finns det en koppling till just Veronica Hedenmark?

Fyra assistenter har kontaktat Veronica efter att de fått påringningar från SvTs medarbetare. När de har berättat om sina positiva erfarenheter av VH, har journalisten varit föga intresserad av att prata mer utan lagt på efter någon minuts samtal. 

Inte heller har någon kontaktat oss för att ta del av hur länge assistenter stannar hos oss i genomsnitt, eller hur länge våra kunder gör det, eller hur sjuktalen ser ut, dessa nyckeltal kunde gett en tydlig fingervisning om hur vår verksamhet och vårt kvalitets- och arbetsmiljöarbete fungerar. Vi har jämfört med branschsnittet mycket låg sjukfrånvaro under vanliga år, samt nöjda kunder och assistenter som stannar länge inom företaget.

De missförhållanden som ni hänvisar till förekommer i myndigheternas utredningar, är ett inspektionsärende av en arbetsplats inom VH assistans, där en extern sakkunnig resurs tillsattes för att undersöka arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket beslutade att lägga ner ärendet efter den uppföljande inspektionen.


Det rör sig bland annat om följande uppgifter:

Flera assistenter vittnar om sin tid i bolaget som tuff, både fysiskt och psykiskt, med återkommande arbetsuppgifter utanför assistansen. Flera berättar att arbetsmiljön varit “jättedålig” och att det funnits en rädsla att säga ifrån.
De arbetsuppgifter som inte rört assistans, som kontorsflyttar och målningsarbeten etc har varit frivilligt extraarbete för personerna i fråga och samtliga timmar har betalats av företaget som övrig tid, ej som assistanstid.

Återigen så har berörda assistenter fått betalt, det har varit arbete i samtycke och arbetstagarna visste i förväg vilka arbetsuppgifter de tackade ja till.

Några övriga arbetsuppgifter utanför assistansen har inte förekommit, det är en grav missuppfattning att arbete med barn och hund inte skulle ingå i assistansen hos en förälder med funktionshinder tillika hundägare. På vilket sätt och av vem skulle dessa arbetsuppgifter skötas om inte av assistent i tjänst?


Vi lever i Sverige på 2000-talet, med en arbetsmarknad vars villkor är en av världens bästa gällande såväl arbetsförhållanden som rättigheter. Vi känner inte igen det ni beskriver. Om någon medarbetare känner sig utsatt för en oförrätt bör man ta det med en ansvarig inom organisationen, sin arbetsledare/närmaste chef, eller med verksamhetsledare, regionchef, kvalitetsansvarig, VD eller sin fackliga representant.


Det vittnas om uteblivna löner och ett utnyttjande av assistenterna samt ett utnyttjande av utländsk arbetskraft för att de inte kan sina rättigheter.
Samtliga anställda har självklart avtalsenliga löner och godkänner och signerar varje månad sina tidrapporter som ligger till grund för den löneutbetalning som sedan görs. Dessa skickas digitalt direkt till Försäkringskassan efter godkännande. En tidrapport är alltså inget som kan ändras på i efterhand.

De gånger då lön inte betalats ut, har det varit felaktigheter i tidsredovisningen, dvs vårdnadshavare har redovisat tid till kommunen då barnet varit i skolan eller föräldrarna vistats på annat arbete.

Varje arbetstagare har tillgång till sitt kollektivavtal, att sätta sig in i det är både arbetsgivarens och arbetstagarens skyldighet. Om man har frågor om avtalet kan man vända sig till sin arbetsgivare eller till sitt fackförbund. Den anställde kan när helst den önskar ta del av det, även digitalt, och där finns arbetstagarens rättigheter och skyldigheter tydligt beskrivet. 

Om det finns vidare intressekonflikter mellan en medarbetare och företaget så finns det en gängse process via lokal och central förhandling till arbetsdomstolen. Inte någon gång under 24 års tid har Kommunal drivit en fråga mot VH assistans till AD.

Läs vidare om VH assistans tidigare svar till SVT

 

 

 

 

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …