Regeringen förbereder nedmontering av personlig assistans

Du eller din familj kan drabbas i morgon då vem som helst genom skada, olycka eller sjukdom kan få en funktionsnedsättning och därigenom bli beroende av personlig assistans. När livet förändras i vuxen ålder är personlig assistans en möjlighet att kunna fortsätta det liv som man lever. Det handlar om möjlighet att fortsätta yrkesarbeta, vara förälder, maka/make och att bo kvar i sin egen bostad. För barn med medfödda funktionsnedsättningar innebär personlig assistans en möjlighet att leva med sina föräldrar och syskon istället för att växa upp på institution. Visst borde det vara en självklarhet i Sverige 2018 och något som alla demokratiska partier kan enas kring?

Personlig assistans är ingen förmån, det är en insats som ingen vill ha då den förutsätter ett livslångt och mycket omfattande hjälpbehov.

Frågan är snarare om LSS är en lagstiftning vi har råd att vara utan? Då andra insatser som boende och hemtjänst är mycket dyrare och varken behoven eller samhällskostnaden för gruppen kommer att försvinna, är den frågan betydligt mer
relevant än det omvända. 

Kostnadseffektiv insats

Timersättningen för personlig assistans är i dag en mycket effektiv insats. En städtimme på Försäkringskassans kontor kostar betydligt mer än en assistanstimme på 295,40 kr, det är alltså dyrare att få sina papperskorgar tömda än att få andningshjälp och att bli matad när man själv inte kan äta.
Kärnfrågan är om vi inte har råd med den välfärd som det innebär att en person med funktionshinder själv ska få bestämma när den ska lägga sig på kvällen, när den ska äta och när den ska gå på toa, eller är det rimligt att tvingas vänta i nedkissade blöjor på en
punktinsats från hemtjänsten mellan vissa klockslag och skulle gemene man tycka att det är okej att bli torkad i rumpan av olika personer varje dag?

Myt 1: Jättedyrt - nej merparten av kostnaden går tillbaka till staten
I Sverige bor 10,5 miljoner människor, 1,2-1,5 miljoner har ett funktionshinder och cirka 20.000 personer är berättigade till insatsen personlig assistans. Ingen får assistans i dag på ett lättvindligt sätt, det är precis tvärt om. Av alla som ansöker om insatsen hos Försäkringskassan får 90 procent avslag, lägg där till indragningar och nedskärningar av beslut. Innan ett beslut tas föregås det av
handläggning i flera steg inkluderat besök i hemmet, och ska styrkas av intyg från många olika professioner.
Nationalekonomer har visat att av samhällets assistanskostnad på 30 miljarder så går två tredjedelar dvs ca 66 procent direkt tillbaka till staten i form av skatter och avgifter. Branschen sysselsätter 90.000 personer, av dessa är det många som har svårt att
komma in på arbetsmarknaden, ungdomar och personer med utländsk bakgrund.

Myt 2: Lika för alla – rättsosäkerheten är alarmerande
En ny rapport från Socialstyrelsen visar att kommunernas riktlinjer för personlig assistans skapar ojämlika villkor.
Beroende på var man bor skiljer både ersättningsnivåer och möjlighet att få assistans. Insatsen personlig assistans beviljas oftast av Försäkringskassan men även av kommunen, beroende på den sökandes typ av funktionshinder och hur stort  hjälpbehovet bedöms vara.
– Enligt vår rapport har ungefär hälften av kommunerna satt upp egna avgränsningar och riktlinjer för personlig assistans. Det påverkar både ersättningsnivåerna och kriterierna för att få hjälp. Bostadsorten kan därför bli avgörande för funktionshindrades möjlighet att arbeta, få hjälp med vardagssysslor och själva kunna välja assistent, säger Socialstyrelsens utredare Karin Flyckt.

Nedmontering av den personliga assistansen förbereds

Det som sker nu handlar inte alls om att värna personer med funktionshinder, utan det handlar om att regeringen vill förbereda en nedmontering av den personliga assistansen, och för det måste kommunerna ges tid att förbereda sig.

Under hösten 2017 vällde omprövningarna ut från Försäkringskassan, som förutom att övertolka en dom i HFD, även infört ett helt nytt begrepp inom personlig assistans, kvalificerade insatser, som saknar grund i lagen och som tillsammans innebär att 6.000
personer riskerar att förlora sin assistansersättning.
Detta stoppades av ett tillfälligt lagförslag som trädde i kraft under våren, men det mest alarmerande är självklart regeringens intentioner som nu tydligt kan ses; att den personliga assistansen ska tas över av landets kommuner, vilket oavkortat kommer att
innebära en försämring för alla assistansberättigade.
Försäkringskassan har startat ett stort arbete för att minska kostnaderna inom den personliga assistansen, men man har inte på något sätt övervägt konsekvenserna av det, varken ekonomiska eller för enskilda individer: Vad kostar inte alla dessa tänkta
omprövningar, och vad kostar inte alla överklaganden som blir följden av indragsbeslut?
Eftersom personer med funktionshinder lever längre och vanligtvis får ett ökat hjälpbehov med stigande ålder eller ändrad livssituation, så borde dessa aktualiserade omprövningar rimligen resultera i ett ökat antal assistanstimmar istället för ett minskat
antal.
Vårt förslag är istället att den enskilde åläggs att på heder och samvete och med straffansvar påkalla omprövning när hjälpbehovet förändras.

Veronica Hedenmark, styrelseordförande, VH assistans
Agnetha Wiklund-Helén, VD, VH assistansgruppen

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …