Vad är personlig assistans?

Du som har ett funktionshinder kan ansöka om personlig assistans både hos kommunen och staten via Försäkringskassan beroende på hur stort behov av stöd du behöver. Veronica Hedenmark assistans kan hjälpa dig hela vägen från ansökan till beslut och utförandet av personlig assistans.

 

Kontakta Veronica 070 398 29 29
veronica@vhassistans.se

 

VH assistans har ett nära samarbete med juristbyrån Assistansjuristerna som hjälper till med allt från nya ansökningar, omprövningar och överklagan av beslut gällande personlig assistans.

Du kan läsa mer om lagens intentioner och hur det fungerar nedan.

Lagen om stöd och service till vissa funk­tionshindrade (LSS)

Den lag som ligger till grund för rätten till personlig assistans är Lagen om stöd och service till vissa funk­tionshindrade (LSS: 1993:387) och har gällt sedan den 1 januari 1994. Den har sedan dess ändrats ett par gånger. För rätt till insatsen personlig assistans krävs att man tillhör personkretsen för LSS och har ett behov av assistans i de så kallade grundläggande behoven.

  

Dessa är:

1. behov av assistans med personlig hygien

2. behov av assistans med att inta måltider

3. behov av assistans med att klä av och på sig

4. behov av assistans med att kommunicera med andra

5. behov av annan assistans som förutsätter ingå ende kunskaper om den funktionshindrade

  

LSS innehåller utöver personlig assistans även andra insatser:

  • Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbe ting livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder
  • Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av bevijade assistanstimmar enligt lagen 1993:389 om as- sistansersättning
  • Ledsagarservice
  • Biträde av kontaktperson
  • Avlösarservice i hemmet
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
  • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Lag (1997:723).

  

En insats enligt LSS ska sökas hos kommunen. Per­sonlig assistans med stöd av LASS (assistansersätt­ning) kan sökas direkt hos försäkringskassan. Insat­sen rådgivning och annat personligt stöd har ibland landstinget som huvudman och kan då också sökas därifrån.

Det övergripande syftet med insatserna enligt LSS är att åstadkomma så jämlika villkor som möjligt mel­lan människor med omfattande funktionshinder och andra människor.

Insatserna ska förebygga och minska följderna av funktionshinder. Genom insatserna ska barn och ung­domar ges förutsättningar för god fysisk och psykisk utveckling, och i övrigt sådana uppväxtvillkor som betraktas som goda för alla barn och ungdomar.

Insatserna till vuxna personer ska grundas på behov som den enskilde själv finner angelägna att få tillgo­dosedda för att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. Andra viktiga utgångs­punkter är anhörigas behov av att kunna leva ett ak­tivt och tryggt liv, ungdomars behov av frigörelse och vuxnas behov av vuxenrelationer till sina närstående. Detta förutsätter att den enskilde och dennes närstående. Detta förutsätter att den enskilde och dennes närstående får uttömmande och väl anpassad infor­mation som underlag för sina ställningstaganden.

Assistansersättning

Den som har behov av assistans med mer än 20 tim­mar per vecka i de grundläggande behoven har rätt till statlig assistansersättning. Assistansersättning utges med ett schablonbelopp per beviljad timme. Ansökan om statlig assistansersättning görs hos för­säkringskassan.