Det här säger KFO om VH assistans

KFO intygar härmed att VH assistans AB (Bolaget) är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO (KFO) sedan februari 2005. Som medlem i KFO omfattas Bolaget av kollektivavtal mellan KFO och Kommunal för de personliga assistenterna och VISION för tjänstemännen.

Företrädare för Bolaget samt tjänstemän har under tiden för medlemskapet i KFO kontinuerligt genomgått arbetsrättsliga utbildningar bl a avseende kollektivavtalens innebörd och tolkning, anställningsskydd, arbetsmiljö- och arbetstidsregler, schemaläggning, ledighetslagar, diskrimineringslagstiftning, aktiva åtgärder, sekretess och tystnadsplikt med flera för medlemmar i KFO särskilt framtagna utbildningar för att stärka organisationens medlemmar i deras roll som goda arbetsgivare. Det är KFOs uppfattning att Bolagets företrädare tillgodogjort sig innehållet i nämnda utbildningar på bästa sätt.

Under Bolagets långa medlemskap i KFO har vissa rättstvister mellan arbetstagare i Bolaget och Bolaget, varit föremål för centrala förhandlingar mellan KFO och Kommunal. Fem (5) centrala tvister de senaste åtta (8) åren.  Ingen av tvisterna har lett till avgörande i skiljenämnd (= att likställa med AD) utan parterna har alltid kunnat enas.

 

Även tvister rörande arbetstagare som inte varit medlemmar i Kommunal har förevarit. Inte heller någon av dessa har lett till avgörande i skiljenämnd.

KFO:s uppfattning är att förekomsten av rättstvister varit högst normal med beaktande av Bolagets storlek och omfattning på verksamheten. Rättstvister förekommer hos alla arbetsgivare. Kollektivavtalens förhandlingsordningar för rättstvister garanterar att dessa sköts på ett lämpligt och erforderligt sätt som gagnar såväl arbetsgivar- som arbetstagarpart.    

 

KFO har även varit Bolaget behjälpligt i de fåtal ärenden som med anledning av Bolagets verksamhet aktualiserats hos Arbetsmiljöverket. Inte i något fall har Arbetsmiljöverket meddelat beslut och/eller föreläggande som slutligt medfört att Bolagets verksamhet har underkänts i något avseende. Liksom vad gäller förekomsten av rättstvister, är KFOs uppfattning att förekomsten av ärenden hos Arbetsmiljöverket varit högst normal alternativt mer sällsynt än vad som följer med beaktande av Bolagets storlek och omfattning på verksamheten.

 

KFO har såsom arbetsgivarorganisation fortlöpande kontakter med Kommunal. De uppgifter som viss lokal förhandlare på Kommunal enligt vad som framgår av Dnr 12798/2020-1 lämnat till Försäkringskassan, är inga uppgifter som på något sätt aktualiserats av Kommunal till KFO, varken som rättstvister eller vid fortlöpande kontakter.

 

KFOs uppfattning är sammanfattningsvis att Bolaget och Bolagets företrädare med avgörande inflytande på Bolagets verksamhet, har goda kunskaper i arbetsrätt och driver verksamhet inom personlig assistans med god kvalitet till förmån för såväl arbetstagare som assistansanvändare.

KFO vill även nämna att KFO såsom arbetsgivarorganisation för kooperativa och värderingsstyrda bolag, föreningar och organisationer, har goda möjligheter att enligt organisationens stadgar utesluta medlemmar som inte uppfyller KFOs krav på seriositet och kvalitet i bedriven verksamhet. Några sådana överväganden har aldrig varit aktuella vad avser Bolaget. Tvärtom är Bolaget en medlem i KFO som KFO har anledning att vara nöjd med – inte minst genom Bolagets mission att driva verksamheten just så värderingsstyrt ur ett assistansanvändarperspektiv som lagstiftningen i SFB och LSS kräver. 

 

Stockholm 2020-05-11
Björn Jidéus
Avtalsansvarig Personlig Assistans
Arbetsgivarföreningen KFO

Mer om personlig assistans med VH assistans

Personlig assistans

När jag 1997 startade företaget VH assistans vid köksbordet hemma i Sundborn, handlade det om att v…

Om VH assistans

Jag heter Veronica Hedenmark och jag vill presentera vårt VH assistans för dig. VH assistans finns…

Resa med rullstol

Mycket är möjligt med personlig assistans, så även att resa! 

Kontakta VH assistans

Vill du jobba som assistent åt ditt eget barn, men vet inte hur? Behöver du veta skillnaden mellan …